Stadgar för

Slöta Natur och Hembygdsförening

 

§ 1.    Slöta Natur och Hembygdsförening är en sammanslutning av personer som är intresserade av hembygden, naturen och dess minnen och vård.

§ 2.    Föreningens ändamål är att forska i och dokumentera Slötabygdens historia samt främja vårdandet av gamla byggnader och så kallade fasta fornminnen och för övrigt verka för hembygdskulturens höjande och verka för god naturvård.

§ 3.    Alla är välkomna som medlemmar i föreningen, mot erläggande av en årsavgift som bestäms på årsmötet.

§ 4.    Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av fem till åtta ledamöter, upp till två suppleanter samt två revisorer och två revisorssuppleanter, som samtliga väljs på föreningens ordinarie årsmöte och utses på följande sätt:

Ordförande väljs på ett år. Alla övriga styrelseledamöter ska väljas på två år. Varje år sker omval/nyval av halva styrelsen. Styrelsesuppleanter väljs på ett år. Revisorer och revisorssuppleanter väljs på ett år. Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter/suppleanter är närvarande. Vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande.

§ 5.    Det är styrelsens ansvar att bland annat föra noggranna räkenskaper, som avslutas för varje kalenderår. Räkenskaperna, jämte övriga handlingar, ska före februari månads utgång överlämnas till revisorerna för granskning och vara reviderade. Styrelsens medlemmar ansvarar för skötseln och vården av föreningens egendom. Det är styrelsens ansvar att tillse att föreningens egendom är försäkrad till betryggande belopp.

§ 6.    Föreningen sammanträder på kallelse från ordföranden eller när styrelsen så beslutar. Årsmöte hålls före april månads utgång. Kallelse till årsmöte ska ske senast tre veckor före årsmötet på föreningens hemsida, i dagspress samt genom affischering. Motioner och eventuella ärenden ska vara styrelsen tillhanda sex veckor före årsmötet.

Följande punkter ska förekomma på årsmötet:

  • Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  • Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.
  • Val av styrelse, ordförande, övriga styrelseledamöter, suppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.
  • Val av två protokollsjusterare.
  • Föredragande av års- och revisionsberättelser.
  • Frågan om styrelsens ansvarsfrihet.
  • Motioner och eventuella ärenden.

§ 7.    Vid föreningsmöten äger varje medlem en röst och omröstning ska ske öppet, om ej annat begärs. Vid lika röstetal är mötesordförandens röst utslagsgivande.

§ 8.    Skulle föreningen upphöra med sin verksamhet, ska med föreningens samlingar och övriga tillgångar förfaras enligt beslut vid två på varandra följande föreningsmöten. För beslut om föreningens upphörande erfordras minst tre fjärdedelars majoritet.

§ 9. Styrelsen har rätt att inom sig utse beslutsmässigt arbetsutskott.

§ 10.  Ändring och tillägg till dessa stadgar ska göras på ordinarie årsmöte och för beslutets fastställande krävs två tredjedelars majoritet av de röstande.

§ 11.  Dessa stadgar godkändes och antogs vid sammanträde i Slötagården den 22 mars 1976. Stadgarna reviderades vid årsmöte i Slötagården den 22 mars 2018.