Mellomkvarn är en överfallskvarn med 6 alnars fallhöjd.

Mellomkvarn omnämns som egen fastighet 1824 men är troligen en tidigare avstyckning från Mellomgården. Ytterligare jordegendom tillkom genom köp från Tomten 1842.

På 1840-talet ansökte man om och fick ytterligare ett malstenspar till kvarnen. Ett villkor var att det nya stenparet endast fick utnyttjas höst och vår för att inte kapaciteten vid Mellomkvarn skulle inkräkta på de övriga kvarnarnas verksamhet längs ån. Ett malstenspar var dock i verksamhet året om.

Under gårdsplanen går en ca 75 m lång kulvert där vattnet, som inte avleds till kvarnrännan, rinner. Kvarnbyggnaden byggdes enligt uppgift om på 1860-talet. I kvarnen finns en kammare.

Mjölnaren med sin familj bodde under olika perioder i Örlids kvarn, 1920-talet och i Herrkvarn, 1930-talet. Under vissa tider malde ägaren själv i kvarnen.

Kvarndriften upphörde på 1940-talet.

I Mellomkvarn har, liksom i många av de övriga kvarnarna, även vattenkraften utnyttjats för tröskning.

På 1800-talet uppfördes det intilliggande bostadshuset.

Mejeriverksamhet har bedrivits på fastigheten fram till 1939. Mejeriet revs på 1970-talet.

Mejeriet i Mellomkvarn

Mejeriet i Mellomkvarn

Så här såg det ut i äldre tider

Så här såg det ut i äldre tider

Kvarnen i Mellomkvarn

Kvarnen i Mellomkvarn

Den vackra lagården

Det gamla svinhuset som byggts om till en kaffestuga

Kvarnbäcken

Kvarnbäcken

Vattenfallet

Orsten

Orsten, kallas även i folkmun för stinksten eller stinkkalk på grund av den illaluktande doft som framträder då man klyver stenen. Orstenarna består av en bituminös kalksten och uppträder som linser i olika horisonter av den kambriska alunskiffern.

Orstenarna har länge varit kända för sina makrofossil, bland annat i form av olika trilobiter. Under 1980-talet hittade tyska paleontologer extremt välbevarade mikrofossil, främst i form av olika kräftdjur, en s.k. lagerstätte, i orstenar från Västergötland. Denna lagerstätte kallas därför för Orstensfaunan. Dessa fossil är bevarade i tre dimensioner, vilket är väldigt ovanligt, och har bildats genom fosfatisering. En process där fossilets ursprungliga kropp har ersatts av fosfat. Dessa unika fossil har prepareras fram genom att kalkstenen har lösts upp med hjälp av olika syror. I orsten har man bland annat påträffat världens äldsta trögkrypare och tungmaskar.

Orsten kallas på engelska anthraconite eller stinkstone.